Byla jsem v przdn td a nevdla, co dlat. Uitel l tk zatky – iDNES.cz

Tereza Jadrn a Jan imek se neznaj,pesto maj mnoho spolenho. Oba bydl a pracuj v Praze, vystudovali uitelstv a na sv profesn zatky nevzpomnaj pli rdi.

Primrn proto, e pi prvnch uitelskch krcch nemli dostatenou podporu svho okol. U obou na kolch sice psobil uvdjc uitel, kvli vlastnmu velkmu vyten jim ale nemohl bt neustle k dispozici, mnoho problm se navc kvli covidu-19 vyrojilo a letos, pi prezenn vuce.

koly v souasnosti nemaj povinnost vst nkterho ze svch kantor coby uvdjcho uitele, tato innost v zkon bvala ukotven, ale u za komunistick ry, a to od 1. 1. 1985, byla zruena. Jsou proto i koly, kde se novci mus zcela obejt bez pomoci.

Jadrn zaala uit vloni v z, do koly nastoupila v prbhu srpna v rmci ppravy na nov koln rok. Pila jsem do przdn tdy, kde byly jenom lavice a katedra. kala jsem si, co tady budu dlat, popsala iDNES.cz sv prvotn pocity.

Po ppravnm tdnu myslela, e do koly v z nenastoup.Byl to pro m velk skok, l. Realita je takov, e za tm vm stoj takov prce, kterou jsme nikdy na praxch nedlali, vysvtluje.

I kdy mte uvdjcho uitele (uitel , kter m na kole na starost zanajc uitele a rok s nimi m pracovat, pozn. red.), tak vs nepothne za ruiku a neekne, e si muste pipravit tohle, udlat tamto a takhle nachystat dokumenty, nebo jak se zapisuje do tdn knihy, k.

Jadrn sice mla vhodu uvdjc uitelkou j byla spoluaka z vysok koly, je la uit u bhem studi jak ale mlad uitelka upozoruje, i kdy se j kamardka snaila hodn pomhat, byly chvle, kdy tpala.

Se vm mi pomhala, ale pod jste vnitn ztracen, jak to uchopit. Teprve tden ped zatkem kolnho roku se dozvte, co vechno potebujete. Tiskrna mi jela od rna do veera. Nebt m uvdjc, fakt bych odela dom, zopakovala s tm, e vtinu pomcek si mus kupovat a vyrbt sama. Kdy je chcete mt hezk a funkn, muste si je podit.

Jak smutn dodala, neumla na zatku pracovat s tdn knihou, strakem jsou i nevydan rady starch koleg, kte maj asto tendenci jen hodnotit prci druhch, namsto aby jim sami pomohli.

Myslm, e je to nevar starch koleg, maj potebu vs hodn ne kritizovat, ale mluvit vm do toho: jakoTo nedl dobe a mon tady bys mla dlat toto. Metody, kter si iniciativn sama nakonec vypracovala, se zkrtka obas nesetkvaly s pochopenm.

A dost jste si u pana editele podala?

Kvli koronaviru se st vuky penesla do online prosted, nkter koly navc kvli nepzniv epidemick situaci nevyrazily s dtmi na koly v prod. A tak st vc poznv Jadrn a nyn, rok od nstupu, zato bez spoluprce s uvdjc uitelkou.

Jak pi rozhovoru upozornila, nen mon dlat nebo se ptt na nco, kdy nev, e se dan vc m dlat.Nkolikrt na porad padlo, kdo chce jet na kolu v prod, tak jsem se pihlsila. Zkuenj kolegyn se m pozdji zeptalaA dost jste si u pana editele podala? Ale j nevm, e se mm na nco takovho ptt nebo dlat, smje se s odstupem asu.

Jadrn nen klasickou uitelkou. Svj profesn i soukrom ivot se rozhodla sdlet s veejnost na Instagramu. Jak v profilu sama pe, chce ukzat, e i uitel je lovk. Za tu dobu u ji sleduje vce ne deset tisc uivatel, mezi nimi i rodie jejch k i star studenti z jej koly.

Zjistila jsem to, kdy mi jedna maminka dala na Vnoce hrnek, do kterho se nalije voda a objev se fotka. Myslela jsem si, e tam bude fotka toho ka, ale objevila se m fotka z Instagramu, uvd a popisuje i zkuenost, kdy ji s jej zlibou konfrontovaly i star dti.

Kdy jsem suplovala na druhm stupni, tak se m ci zeptali, jak se mi lbilo na horch a podobn. Je oemetn, e dti vd vechno z mho soukrom, ale nevnmm to patn. J se jich taky ptm na soukrom vci a jak napklad trvily vkend, k a dodv, e j na profil asto pou dti kolou povinn a svuj se j se svmi problmy.

Na svm tu navc sdl rady a tipy pro dal uitele nebo studenty pedagogiky.

Kdy nen ve kole o koho se opt

Nepjemn zatky proil i imek. Kvli velk vytenosti svho uvdjcho uitele byl na mnoho vc sm.Prvn rok jsem nevdl, co dlm. Neustle jsem byl ve vleku njakch udlost a furt nesthal. Skuten mi chybl nkdo, kdo by m provedl celm procesem, piznal.

Aby toho nebylo mlo, byl na kole jedin fyzik, a tak neml nikoho, s km by odborn mohl sv problmy eit. Pozdji proto proel celou adou semin, kter si ale z velk sti platil sm.Teprve kurzy mi daly odpovdi na otzky, kter jsem nevdl, piznal.

Na kole si podle svch slov pipadal jakoosaml stelec, a tak bhem t let tikrt zmnil styl vuky. Aby se do podobnch problm nedostvaly i dal generace budoucch uitel, pracoval imek est let jako provzejc uitel. Nejedn se o stejnou lohu jako ml uvdjc uitel. Ten provzejc je toti stynm bodem budoucch uitel na jejich praxi ve kolch.

Chtl jsem nco zmnit v systmu vchovy uitel a tohle byla jedna z monost, jak se podlet na vzdlvn budoucch koleg. Studenti pedagogiky v t dob, kdy jsem byl provzejcm uitelem, byli vborn vybaveni odborn, v managementu prce ale pokulhvali, piznal imek.

Podle nj studentm dlaly nejvt problmy prce s tdn knihou, zskn pozornosti dt nebo nevdli, jak m vypadat skladba hodiny.

Gazdk: Musme se zamit na uvdjc uitele

Ptm ministrem kolstv by se ml stt pravdpodobn Petr Gazdk ze STAN. Pro iDNES.cz se nechal nedvno slyet, e poslen role uvdjcho uitele je jednou z jeho priorit.

Mlad uitel mus zskat uvdjcho uitele, bude to jedna z prvnch vc, o kterou se budeme snait. Pot s tm i zkon o pedagogickch pracovncch, kter spadl pod stl ped volbami, ekl Gazdk.

Uen? Dky, nezjem. Jak kantoi vid bystrost, kze a pli dnench dt

Dal pi tom vzpomenout i na sv zatky ve kole. Podle svch slov by to v 19 letech, kdy zanal, bez pomoci zkuenjch koleg nezvldl.V takovm vku si autoritu nezskte vanm a poznmkami, pravil.

Novela zkona o pedagogickch pracovncch zavd status Uvdjcho uitele. Je z dlny ministerstva kolstv, kter ji do Snmovny pedloilo v roce 2019.

Pot se v n s tm, e nov uitel m adaptan obdob, kter trv dva roky. Zkon tak k, e uvdjc uitel podporuje profesn rozvoj uitele v adaptanm obdob, a to zejmna tm, e prbn a pravideln hodnot s uitelem v adaptanm obdob jeho pedagogickou innost, uitele v adaptanm obdob metodicky vede a seznamuje s podmnkami provozu koly a jej dokumentac a za to mu nle pplatek.

Jene nakonec ji poslanci ped ped koncem volebnho obdob nestihli projednat. Zpravodajem pedpisu byl bval pirtsk poslanec Luk Barto. Ten podval nkolik pozmovacch nvrh.Uvdjc uitel je jednm ze zklad, abychom udreli mlad uitele. Jakmile postavte lovka ped katedru bez jakkoliv pomoci, skoro jist vm brzy utee, uvdomuje si Barto.

Podle nj m nastupujc ptikoalice dostatenou vli stihnout platnost novely u na pt koln rok.Bude poteba znovu absolvovat cel koleko. Meziresortn pipomnkovn, legislativn rada vldy. Pi hodn rychlm jednn nsleduj ti ten ve Snmovn a pi rychl spoluprci by to u v plce ptho roku mohlo bt v Sentu, dodv.

Organizace jako Uitel naivo i Uitelsk platforma apeluj na vldu, aby uvdjc uitel byl vyjmut z uitelskch povinnost a jeho jedinou prac byla starost a pe o mlad kolegy. I tyto otzky v dob, kdy je uitel nedostatek, bude muset nov ministr kolstv, a u jim bude kdokoliv, eit.

Klov body novely zkona o pedagogickch pracovncch

  • Vytvoen pozice uvdjcho uitele na kolch a jeho odmovn
  • Umonn uit i odbornkm z praxe bez pedagogickho vzdln
  • Zven plat uitel na 130 % prmrn msn mzdy

Zdroj:Ministerstvo kolstv – novela zkona o pedagogickch pracovncch

Vzdlvn se vnuje nadle i imek. Po esti letech v roli provzejcho uitele a jet vc v klasick uitelsk roli dal kole vale a ve spolenosti Uitel naivo, je se zasazuje o lep vzdlvn budoucch uitel a jejich podporu, je jednm z vyuujcch v programu pedagogickho minima.

Z eten PAQ Research zamenm na reflexi pandemick vuky uitel Z jich odchod z uitelstv do 2 let plnuj tyi procenta. Polovina z nich prv kvli pandemii. Dlouhodob rizikov je ale i fakt, e okolo 10 a 15 procentuitel do 39 let deklaruje, e nechce uit vce ne 5 let.

Jadrn upozoruje, e ada uitel se za sv povoln styd.To m na cel profesi zklamalo abychom se stydli ct, e jsme uitel. Reakce okol je toti pot頂No, tak to pot teda. Ty se m, vi. Vy si jenom pod stujete, mte asto przdniny, jste pod doma a mte hodn penz, vyjmenovv nejastj narky, kter slch.

We wish to give thanks to the author of this post for this incredible web content

Byla jsem v przdn td a nevdla, co dlat. Uitel l tk zatky – iDNES.cz

Debatepost