Chodila jsem breet na zchod, vzpomn na sv zatky advoktka Hrd – iDNES.cz

Je advokacie prce pro eny?
Kdy jsem nastupovala asi ped 18 lety, spoustu advokt mi opakovalo, e to prce pro ensk nen. Myslm, e dnes se to u nek, protoe se zjistilo, e to prce pro eny je.

Dv jsem se teba stydla na soudu ct, e musm s dtmi k zubai nebo e je musm vyzvednout ze kolky. Pak mi dolo, e dti jsou soust mho ivota stejn jako prce, a pravdpodobn je to tak i u soudc. Kdy o tom budeme mluvit, njak se dohodneme. Mlokdy vm soudce ekne: vae dti m nezajmaj, a si shnijou ve kolce.

To, e mte dti, nen vae mnus. Advokacie je svobodn povoln. Kad si ho me udlat, jak to jde, i kdy to znamen, e bude pracovat v nekesanskch hodinch a uene si vedy. Je koda eny od advokacie odrazovat.

Mte njak patn zitky z vaich zatk, e vm teba nedovolili od soudu odejt?
Kdy jsem byla thotn a chodila jsem k soudu s velkm dvojecm bichem, jedna soudkyn m odmtla po tyech hodinch pustit na zchod. Thotn chod pitom minimln kadou hodinu. Nebo mla problm s tm, e bych si jako thotn chtla dt obd a e na to potebuju alespo dvacet minut. Pedsedkyn kala mmu klientovi, e by si asi ml najt jinho advokta, kdy pan doktorka Hrd u nen schopn zastupovat. V thotenstv to bylo kupodivu nejhor. Pak u moc problm nebylo.

Do kdy jste v thotenstv pracovala?
Mla jsem to rzn. Chvli jsem leela na rizikovm, pak m na tden uschopnili, pak se to zase zkazilo Ale sedla jsem doma a pracovala den ped porodem a pak u jsem pracovala na JIP po porodu. Prvn soud jsem mla deset dn po porodu, protoe nikdo jin nebyl. Dti mi leely v inkubtoru a j jsem nevdla co, tak jsem la na soud. (smch) Pak jsem byla doma asi est msc a chodila jsem jednou dvakrt tdn do kancele nebo na jednn. Od esti msc dt mme chvu. A tak jsme se celou dobu stdali s muem.

Take jste dkazem toho, e to jde.
Ale muste vydlvat na tu chvu. (smch)Kdy se tomu d prostor, jde to. Samozejm nemluvm o lovku, co je osm hodin u psu. Ale teba zdravotnm sestrm mou nemocnice udlat skupiny pro dti, tot by mohlo fungovat i v parlamentu, kdy jsou na univerzitch skupiny pro dti studentek. Jsou to vci, u kterch muste zmnit mylen, ne kat, e to nejde.

Ovlivnilo vs matestv, co se prce te?
Nejsem ten typ, co by hormonln breel, to jsem nemla ani po porodu. Mu dl hjit znsilovae, mu dl hjit vrahy, vbec mi to nevad. Jedin, co mi vad, je st knihy nebo se dvat na filmy, kde dti trp. A teba u rozvodovch kauz mi kdysi tak stran nevadilo, kdy se mluvilo o tom, e ona neuklzela. Dneska km, e mla jin starosti, a jestli to vad pnovi, a si uklid on. V trestnm prvu tedy ne, sp v rodinnm, protoe vm, co vechno jde, kdy se sna oba dva, ne kdy to thne vechno jeden.

Mj mu asi tak neekal, e toho bude dlat tolik, oproti jeho kamardm. Ale kdy se vm narod dvojata, kad se starte o jedno a nic jinho vm nezbude. Dneska ale zjistil, e je s tm stran spokojen a m s holkami vborn vztah, kter by jinak neml.

Jsem advoktka od estadvaceti a byla jsem jedna z nejmladch v republice. Tehdy, kdy jsem nkoho hjila, jsem byla teba jedin ena z deseti mu.

Vychovvte z dcer mal feministky?
J se snam. Je to cel o tom, co si k nim svt me dovolit a kde maj osobn integritu. U takhle malch dt je nejdleitj jejich bezpe a odmala zajistit, aby umly kat ne. Aby jim to nepilo hloup, trapn a nepipadaly si nevhodn. Tak je pro m dleit, aby ke mn mly dvru, e kdy se nco stane, pjdou to ct mm.

Lucie Hrd

  • 11 let psobila jako poradce Blho kruhu bezpe
  • Dlouhodob se zabv osvtou veejnosti o domcm nsil a obtech sexulnch delikt
  • V roce 2020 vyhrla Cenu Frantiky Plamnkov
  • V roce 2021 zskala cenu Flamma, ocenn pro inspirativn prvniky
  • Zaloila platformu Bez trestu, kter v souasn dobchce spustit kampa v podob videospot, kter maj ir veejnosti pedstavit skuten soudn rozhodnut, kter neodr zvanost tchto in

Stv se vm nyn, e by pi jednn nkdo shazoval to, co kte, na zklad toho, e jste ena?
Ne. Myslm, e je to tm, e je mi tyicet. Zadruh respektuj, e jsem na nco specialistka, a za tet i proto, e je postaven en v advokacii jin ne ped patncti lety.Myslm si, e pokud nkdo nyn k no jo, hysterka Hrd, je to sp obecnm pstupem k tomu, e se mu nelb, co prosazuji, ne e by to na m bylo namen jako na enu.

Ale jsem advoktka od estadvaceti a byla jsem jedna z nejmladch v republice. Tehdy, kdy jsem nkoho hjila, jsem byla teba jedin ena z deseti mu. Chodila jsem breet na soud na zchod, aby to nikdo nevidl. Vichni mi kali, e a zestrnu, bude to lep. Je to tak, ale nicmn se to pak pr zastav a kolem padesti vs lid u zase nevnmaj. Tak uvidme, jak daleko to dojde.

Snaila jste se tehdy hjit?
Nesnaila jsem se nic vysvtlovat. Ale kdy mi teba soudce okomentoval, e mm na sob bro, tak jsem kala: Ale pane pedsedo, j tak nekomentuju vai kravatu, nejsem nevhodn obleen. Kdybych tam sedla v plavkch, tak to pochopm. Sp jsem nastavovala zrcadlo. Spoust lidem ani nedojde, e nco dlaj z pozice, e jsou star.

Dv jsem si myslela, e jsme schopn zmnit vci rychle. Dnes vm, e to tak nen a e je to postupn proces. pln rozumm tomu, e to nkoho semele. M mon taky, nevm. Ale dokud to jde, tak tlame. A to nepjde, bude ada na jinch.

Co kte na nzor, e si kad ena mus vybojovat pozici sama za sebe?
To si nemyslm, naopak jsem velk zastnce vzjemn podpory. U ns v kanceli si nikdo nic vybojovat nemus. Prost je dobr jde nahoru. Tak to je, takhle by to mlo bt. Vel krlovny typu j jsem to dokzala, tak to doke kad, jsou vraz sobectv. J vm moc dobe, e tam, kde jsem, nen jen moje zsluha. Je to o tom bt na dobrm mst v dobr as, mt lidi, co si na vs vzpomenou, mt kolegy, kte v, e se nemus bt vzt si m jako spoluobhjce… To je otzka kolektivn. Bylo by krsn se poplcat a ct, e jsem nejkrsnj a nejlep co samozejm jsem (smch) ale nen to jen moje zsluha.

la jste do advokacie s tm, e si vybudujete jmno?
Jsem extrovertn lovk. Mla jsem sny, e budu nejslavnj advoktka ve vesmru. (smch)

Tak to se te trochu pln, ne? Vidla jsem vtipy, e lovk oteve ledniku a je tam Hrd Uvte si tu pozornost?
Jsem hrozn rda, e je to o tom, e Hrd je nkdo, kdo mluv za to, co bylo poteba. e je to ve vztahu k prci. Nkdy je toho ale moc. Uvm si, e o tom mluvm stran dlouho a nkdo to konen chce slyet. Z toho je mi dobe.

Zastavili jsme Prahu, co bude dl, OSN?

Dal velk tma je platforma Bez trestu, kterou jste zaloila. Pekvapilo m, e jste ji spustili teprve v kvtnu, myslela jsem, e u je to tak rok.
Bez trestu mlo raketov start.Vznikli jsme v kvtnu, v ervnu jsme zastavili Prahu pi pochodu, te budeme mt konferenci v Sentu. Co bude pt rok? Mme takovou tajnou pedstavu, e kdy bude esko pedsedat EU, mohla by se debata penst i na mezinrodn rove. No a za dva roky OSN! (smch)

A npad jako takov njakou dobu dozrval?
Ne, vzniklo tak, e jsem pravideln ventilovala rozsudky ze svch kauz a to, jak se soudy chovaj k obtem. Lid mi psali: Pojte s tm nco dlat a j jsem odpovdala, e dlm, co mu. Pak se ke mn dostala Lucie Ottinger a Kristna Beneov ze en v prvu, kter ekly, e do toho pjdou. Pak se pihlsily dal holky a zaaly jsme na tom pracovat.

Podle m byla ve spolenosti po nem takovm poptvka. Jakmile jsme platformu spustily, zaali ns citovat poslanci, vzkumnci, lid, kte chtj na nco upozornit Jsme jedin, kdo se zabv trestnm jako takovm. Spoustu neziskovek pomh obtem, vysvtluj genderovou nerovnost, principy obtovn, ale nikdo neeil konen dsledek, tedy jak to vypad s trestnm. To je vc, kter ve spolenosti rezonuje, protoe lid netuili, jak je to bda.

Kdy mte rozsudky takto pohromad, vidte v tom njak vzor?
Vidm v tom maximln bagatelizaci. Je spoustu kauz, za kter je podmnka vhodn. A to km jako obhjce. Ale pak je spoustu kauz, kde kdy vidte, e sazba je dva a deset let, kte si, co jet by ten pachatel musel udlat, abych dostal alespo tch hloupch osm let? Co jet? A nemete pijt na nic horho, ne co u udlal.

V rozsudcch jsou typicky laick hodnocen. Teba, e mohla odejt, podlela se na tom, vracela se k nmu, neekla si o pomoc, zkrtka penen viny na ob. Nebo se trest mlo odvoduje, asto je s tm, e by byl moc psn nebo e spolu maj dti.

Jak je pklad kauzy, kdy je podmnka vhodn?
Teba u pohlavnho zneuit, kdy mte estnctiletho kluka, kter sp se svou trnctiletou ptelkyn. Ale pokud se svou jedenctiletou ptelkyn sp tyicetilet chlap, u to na mst nen. To je lovk, kter ji m chrnit. A pedasn sexualizace je pro dti nebezpen a je jedno, e ji u toho nemusel pikrtit a mltit j hlavou o stl.

A, i kdy se to probr asto, z druh strany spektra?
Teba u kauzy, kdy pachatel vymval rok a pl dtti mozek, povdal j, jak je anln sex a bukkake super, zaal j poslat vibrtory, chtl po n fotky a skonilo to tak, e s n natel porno. J nebylo jet ani trnct. Ale soud konstatoval, e ho dvka miluje a je teba respektovat jej pn a jej matka msto toho, aby ho pijala do rodiny, si peje, aby byl potrestn.

Argumentovali jsme tm, e kdy si bude dt pt brt drogy, nebudeme mu je dvat, protoe je to pro nj nebezpen. Pan soudce nm na to ekl, e jet v ivot nezail advokta, co by dlal z holky feaku, a e se mu z ns a z takovho pstupu zved aludek. Mn se zase zved aludek z toho, e by matka mla pijmat do rodiny predtora, protoe si to dt peje.

Pochodu proti sexu

Lucie Hrd (druh zleva) na pochodu proti sexualizovanmu nsil (4. ervna 2021).

Pekvapuj m nkte senioi

V rozhovoru, kter jsme spolu dlaly ped dvma lety, jste popisovala, jak se li vhrky, kter dostvaj veejn viditeln eny. Nyn jste viditelnj ne kdy dv. Dostvte jich vce?
Pekvapiv je jich te mnohem mn nebo jsou slunj. Asi jsem se u proslavila tm, jak jsem na tyhle typy stran zl. Te je toho mn, ne to bvalo. A kdy, tak je to nesouhlasm s tmhle, nesouhlasm s tamtm, ale vhrek je mnohem mn. Kdy mte na Twitteru napsno, e jste okliv a zl feministka a kadou takovou zprvu zveejnte se jmnem Doufm, e te je zase nenalkm(smch).

Myslte, e se diskuze na tmata domcho a sexualizovanho nsil posledn dobou obmuje?
Jsem pesvden, e je dobe, e je takto intenzivn. Lid maj pocit, e u se nemluv o niem jinm ne sexualizovanm a domcm nsil. Ale na to, jak stran je to ast a jak asto je to bagatelizovan, je to jenom dobe. Z t vlny zjmu by se mla stt bn npl toho, o em se bude mluvit. Tak, jak je to te, by to mlo zstat. Tato tmata si to zaslou.

Zmiovala jste, e je zapoteb jedna peiv, kter spust lavinu.
To je obecn mechanismus. Ty eny nevdly o tom, e se to dje i jinm lidem. Mysl si, e byly samy, jedin hloup, kter mu na to skoily, nechaly si to lbit. Najednou se uke, e jich je mnohem vc. To jim me dodat vztek, vztek asto zase dodv slu. Nabal se to jako lavina. Teprve te nazrl ten okamik, kdy se budou odhalovat i dal predtoi, kterm jejich chovn dote prochzelo.

Pedpokldte tedy, e se v blzk dob objev dal pbhy, dal kauzy?
Bylo by divn, aby se to nestalo. S tm, jak je sexualizovan nsil rozen, je zcela urit, e nkdo dal dl nco podobnho nkde jinde. A je otzka, kdy to na nj praskne. Druh vc je, e kauzy jako Feri, Cimick, Bartk slou k tomu, aby oistily prosted, aby si lid zaali dvat pozor a instituce nastavily vnitn mechanismy, kter by tomu zabrnily. A samozejm pznivj prosted pro obti takovho chovn.

Inspirativn eny – rozhovory

rtkov:Vztahov schopnosti v populaci klesaj, ne je vidt

Pozkov: Prce soudce je velmi osaml povoln s velkou odpovdnost

Goryczkov: Kvli covidu jsme uthli opasky a museli i omezit drbu

Koenigsmark: Nejsem typ na pskovit, ale chci na Hrad

Boudov: Budoucnost je sdlen a opravovn vc

Machkov: Kandidovat jsem nechtla. e jsem ena, je pro VE vhoda

Kadlecov: Vlk se nebojm, strach mm z nekompetentnch lid se zbran

Kutnarov: Mrz m veejn narky, e eny napluje jen vaen a uklzen

Havrnkov:Mezinrodn stopu m dnes tm kad ppad

Gomba: Pomhat dtem tm vyluuje mt vlastn. Je to paradox

Chatardov: Slchm, e jsme mal stt a nieho nedoshneme

Jiin:Nechpu, jak se nkomu me lbit socialistick architektura

Brixi:Do rovnoprvnosti je poteba zapojit i mue

Kolnsk:Je poteba, aby se emancipovali i mui a pijali otcovskou roli

Hrdlikov:Byla jsem zjevenm, justice je stle pnsk klub

Vondrov:Pedstava, e pikov odbornk z praxe pjde uit, je myln

Nerudov:Stereotypy nejde boit silou, snam se bt enm inspirac

Havlkov:Dti jsou mj nejvt ivotn projekt

Cenigov:Ti dny se uila zavazovat tkaniky. Te m spn podnik

Kijonkov:Vdy se meme odrazit ode dna, je to pouze na ns

Bradov:Prce nen jedin ivotn tst. Dejme enm pleitost

I navzdory mnostv kauz je sexualizovan nsil veejnost pod bagatelizovno.
To je otzka akce a reakce. Nejvc budou kiet ti, kte nco takovho provedli, a boj se, e s tm po dvaceti letech mohou bt konfrontovan. Abychom se o takovch vcech mohli bavit normln, je teba zsadn zmna ve spolenosti. A zmny ve spolenosti nikdy nechod samy a bezbolestn. Vdycky to znamen, e urit privilegovan skupina lid, kter si to mohla dovolit a mohla zastraovat, najednou svou slu ztrc. To je obecn otzka patriarchtu jakmile nkomu seberete vsady, kter dodneka ml, zane kiet.

Bude nov generace lep?
Doufm. Pod iju v bublin mstskch, mladch intelektul, protoe v advokacii vdycky zamstnvte lidi mlad ne vy. Tak kdy chodm pednet, vidm, e to mlad berou pln jinak a sna se nebt ovinist a neubliovat slabm. Jsem si jist, e nkde star podky stle jsou, zvl᚝ v mench mstech, na vesnicch, a e se proti tomu bude muset bojovat pod. Bylo by stran hezk, kdyby se z ns bhem roku stala oteven spolenost, kter trest sexualizovan nsil, neposmv se, je pro rovn manelstv. Lid z ciziny mi kaj, e teba ve Finsku je to jinak kdy mohou udlat nco, aby mli vt rovnost, udlaj to. Ale jejich spolenost je mnohem dl, ne jsme my. Oni si tm, co mme te, tak proli.

Stalo se vm, e by vs nkdo mile pekvapil?
Velmi asto m pekvapuj senioi. U tch pln nejstarch, u kterch bych si ekla, e jsou vychovan ve starch podcch, asto narazm na lovka, kter je extrmn liberln. Je to podle m tm, co si v ivot proil, a e u nemus ty podky brnit. kaj, e jsou rdi, e nkter vci nemusme zavat, e se meme ozvat.

Teba k nm pila devadestilet babika a kala: A vte, e Lucie je ta feministka? a pak dodala: A ono je to vlastn dobe.

Setkvte se se seniory jakoto obtmi?
Mezi seniory a lidmi s hendikepem je nejvt mra latence. Maj snenou monost a schopnost obrany, pili o svou zchrannou sociln s, neorientuj se v modernm svt a prostedcch dorozumvn Hlavn je tam extrmn stud. Potkaj se s bytkem fyzickch i kognitivnch schopnost a v, e to, co si na n pachatel dovol dnes, by si ped dvaceti roky nedovolil. Stud za vlastn selhn je u nich tedy mnohem vt.

Veejn diskuze na toto tma je pod nedostaten. Lid to nechtj slyet?
Maj hlavn pocit, e sta lid ani neexistuj. Kde vidte reklamy, e by sta lid nosili obleen, cviili v gymu, chodili do restaurace? Svt je mediln zamen na mlad lidi. A tak na zdrav. Proto mme obrovsk problm i s nsilm na lidech s hendikepem, a u fyzickm nebo mentlnm. Nen to mediln vdn.

Pomoc mus bt otzka pomhajcch lid. Kampa by nemla mit na seniory, ale na pomhajc. Je vae maminka, v tatnek, sousedka, babika obt? Nahlaste to, nikdo jin jim nepome.

Mm jednu klientku na vozku s mentlnm hendikepem. Jedno hendikepovan dt. A jinak nic. A to jsem advoktka, kter se na tuto problematiku extrmn specializuje. ekala byste, e jich budu mt mnohem vc, take na tom dobe vidte, e latence je teba 99,5 procenta.

Kdo v souasn dob tvo vai klientelu?
Mme hodn zneuvanch dt. Pak eny. A pr mu, tch ale pln minimln, teba dva. Oni to e jinm zpsobem. Pod bvaj ekonomicky silnj, take je pro n jednodu odejt ne pro ensk obti. e jsou eny mnohem astji v zvislm postaven, je dan distribuc majetku a bohatstv ve spolenosti.

Mn prce njak v pohled na svt? Dvte se na eny a kte si, kter asi je obt?
Ne. J se ani moc nedvm kolem sebe, proto mi tak lid vdycky kaj, e na m mvali a j jsem je ignorovala. (smch) Ale mn to mj ivot v tom, e je kolem mne vc lid ochotnch se svit. Vichni mi vdycky kaj, e mm kolem sebe sam obti,jene oni je maj tak. Jen tm, e mm takov pstup, se mi sv vc lid ne jim. Take se iju v realit, kde vm, kolik toho je.

A v pohled na spolenost?
Ten mm dlouhou dobu pod stejn – ijeme v patriarchln spolenosti, kter bojuje o to, aby se udrela. Soust toho jsou kauzy, kter jsou veejn tajemstv a nikdo je nee, a vci, kter ve vysplch zemch jsou divn, ale u ns ne.

Nemte teba pocity beznadje?
Dv jsem si myslela, e jsme schopn zmnit vci rychle. Dnes vm, e to tak nen a e je to postupn proces. pln rozumm tomu, e to nkoho semele. M mon taky, nevm. Ale dokud to jde, tak tlame. A to nepjde, bude ada na jinch.

Inspirativn eny

Seril iDNES.cz

Inspirativn eny, kter se rozhodl pedstavit projekt portlu iDNES.cz, jsou siln, pevn v nzorech a jdou si za svm. Jsou vidt a slyet ve veejnm prostoru nebo se dokzaly prosadit bez vt mediln pozornosti. Maj ale dostatek monost vechny? Ptme se na tmata, kter o spchu mohou rozhodovat – ple, platov podmnky, rodina, ale i diskriminace, sexuln obtovn stejn tak jako frovost a rovnost. Oteven rozhovory jsou zkladem naeho projektu. Statistika je neprosn, pod je jen zlomek rodin, ve kterch jde na rodiovskou dovolenou mu. Tedy je rodina v dnen dob pekkou a jak skloubit dti a kariru, kterou mu vtinou peruit nemus? Kad si mus najt odpov sm, ale pevn vme, e vs Inspirativn eny bez ohledu na pohlav zaujmou.

We wish to thank the writer of this short article for this awesome content

Chodila jsem breet na zchod, vzpomn na sv zatky advoktka Hrd – iDNES.cz

Debatepost