NK doporuil zruit sttn podnik PP Transgas, postrd podle nj vznam – iDNES.cz

Sttn podnik PP Transgas v letech 2016 a 2020 doshldle provrky hospodaen ztrty celkov 22,8 milionu korun. Ministerstvo prmyslu a obchodu podle Nejvyho kontrolnho adu uvedlo jako jedin dvod existence Transgasu nevypodanou pohledvku 4,6 miliardy korun z takzvanch jamburgskch dohod. Jde o pohledvku spojenou s Dohodou mezi vldou SSR a vldou SSSR o spoluprci pi osvojovn jamburgskho nalezit plynu z roku 1985.

Tu ale Transgas vede v etnictv neoprvnn. Podle zkona pohledvka nle ministerstvu financ, co stlo nejen ve vldnm materilu z roku 2015, ale i v prvn analze z roku 2014, kterou si nechal sm podnik vypracovat. Transgas m mt v tto vci pouze roli vedlejho astnka, asistovat a dodvat podklady viteli, tedy sttu zastupovanmu ministerstvem financ, uvedli kontroloi. Doplnili, e pohledvka tvo 91 procent aktiv podniku, a vrazn tak zkresluje jeho etnictv.

S ohledem na to, e Transgas nezajiuje dn vznamn zjem sttu a jedinm dvodem jeho existence je pohledvka, kterou ale podnik vede v etnictv neoprvnn, NK doporuuje MPO oznait Transgas jako zbytn sttn podnik a v souladu se Strategi vlastnick politiky sttu ho zruit, napsal kontroln ad.

Setrvn Transgasu je nezbytn, uvedl resort

Ministerstvo v reakci sdlilo, e pohledvka je vce ne 20 let vedena v etnictv PP Transgas na zklad rozhodnut ministerstva financ. Zveejnnmi zvry kontroln akce se MPO bude zabvat.

S nktermi zvry ale MPO nesouhlas, protoe nen mon zruit sttn podnik, kter spravuje nemovit majetek v hodnot stovek milion korun a stle pln nezbytn koly v rmci aktivit sttu i samotnho ministerstva, sdlil mluv adu Vojtch Srnka.

PP Transgas m podle ministerstva krom sprvy majetku na starosti koly, kter se pozitivn projevuj v innosti jinch sttnch podnik. Podnik napklad zrekonstruoval arel v Brn Zbrdovicch, ve kterm nyn psob sttn Textiln zkuebn stav. Zhodnocovn je podle MPO i objekt v Praze Holeovicch a arel v Brn ernovicch.

Ztrtu vyrovnv hodnota majetku

Podle NK ke ztrtovmu hospodaen pispv fakt, e Transgas sdl v pronajatch prostorch. Za ty v letech 2017 a 2020 zaplatil tm est milion korun. Pedloni ml Transgas osm zamstnanc, mzdov nklady podniku inily tehdy pt milion korun. Vzrostla i ve prostedk na zamstnaneck benefity, a to na 70500 korun ron na jednoho zamstnance.

Podle ministerstva se ztrta v poslednch letech pibliuje k tzv. ern nule, je pouze etn a nezohleduje trval nrst trn hodnoty spravovanho nemovitho majetku a jeho budouc potencil.

Jinmi slovy, jakmile podnik dokon aktuln investice, projev se tato skutenost v kladnm hospodskm vsledku, uvedl mluv. Nmstek pro sprvu majetkovch podl na MPO Jan Dejl doplnil, e dky aktivitm a spoluprci PP Transgas s dalmi sttnmi podniky dolo jen v poslednch nkolika letech k milionovm sporm.

Historie Transgasu sah do roku 1971, kdy byl zaloen nrodn podnik Tranzitn plynovod jako soust eskch plynrenskch podnik. Z pvodnho nrodnho podniku se po zaloen sttnho podniku esk plynrensk podnik (PP) stal v lednu 1989 odtpn zvod Tranzitn plynovod. Nzev Transgas se poprv objevil v nzvu zvodu v lednu 1994. V dubnu 1995 pak esk vlda rozhodla o zaloen sttnho podniku Transgas.

Do obchodnho rejstku byl zapsn Transgas jako sttn podnik v lednu 1998. O prodeji eskho plynrenstv, tedy Transgasu a distribunch spolenost, zaala jednat vlda Miloe Zemana (SSD), kter Transgas prodala nmeck spolenosti RWE za 4,1 miliard eur (tehdy asi 125 miliard korun).

Sttn podnik byl po zaloen akciov spolenosti Transgas, a.s zachovn jako samostatn prvn subjekt ve form tzv. zbytkovho sttnho podniku, kter byl ke dni 20. 6. 2001 pejmenovn na PP Transgas. V majetku PP Transgas zstaly nkter jednotliv nemovit vci, pedevm pozemky a nemovitosti i s nevyjasnnm zpsobem nabyt majetku sttem a dle pohledvky a zvazky podniku vyplvajc ze zahraninch aktivit SSR, resp. esk republiky, konkrtn pi spoluprci na vstavb dlkovho plynovodu Jamburg.

We want to give thanks to the author of this write-up for this remarkable material

NK doporuil zruit sttn podnik PP Transgas, postrd podle nj vznam – iDNES.cz

Debatepost