Prookovanost praskch bezdomovc je nzk, vakcnu nabdnou i noclehrny – iDNES.cz

V rmci ternnch akc se okovalo piblin 500 lid bez domova pmo na ulici, pod mosty a v podobnch lokalitch. O moc vc okovanch lid bez domova podle m nebude, protoe tito lid do okovacch center nechod. Prookovanost je bezesporu ni ne u zbytku populace, k radn pro sociln politiku a zdravotnictv Milena Johnov (Praha sob).

Vzhledem k tomu, e odhady potu lid bez domova na zem metropole in kolem pti tisc, je z nich okovno pouze nco mezi 10 a 15 procenty.

Prookovanost je podle editele Centra socilnch slueb Praha (CSSP) Martina imka kolsav. Napklad v humanitrnch hotelech je to mezi 30 a 45 procenty, v socilnch slubch nkdy a k 80 procentm v zvislosti na zazen. CSSP ve snaze motivovat bezdomovce k okovn pipravilo napklad informan letky nebo uspodalo propagan akce.

Nemocnost v tto komunit zcela kopruje situaci ve zbytku populace, co vme z testovn, kter podme, i z dat zazen pro stonn, kde se o tyto lidi starme, k imek.

Nejhe bylo v noru

V souasnosti je u v zazen pro lidi bez domova, kte bojuj s covidem, piblin 35 nemocnch. Nejhor situace v tchto zazench nastala loni v noru, kdy nejene bylo velmi mraziv poas, ale zrove doshl poet nakaench bezdomovc v noclehrnch stovky.

Je to problm, kter eme, ale prozatm nemme dobr vsledky, jeliko je to velmi obtn. Velmi zle, jak je nastaven socilnch pracovnk, kte s tmi lidmi pracuj. Vme, jak rozpolcen je dnes spolenost v postoji k okovn. Nkte sociln pracovnci sami nejsou okovan, a tak jen tko budou k tomu nkoho pemlouvat, k Johnov.

Okovn v noclehrnch

Navzdory patn epidemick situaci zstvaj sluby pro bezdomovce k dispozici v plnm rozsahu. Krom CSSP, kter je mstskou organizac, se na pi o lidi bez domova podl tak ada neziskovch organizac, mezi nimi napklad Nadje, Armda spsy nebo Arcidieczn charita, a zrove tak organizace, kter pracuj s drogov zvislmi, a to Sananim, Drop In nebo Progressive.

Celkov poet lek pro leton zimn humanitrn opaten je 539, z eho 146 lek je urench pro ohroen jedince nebo lidi se zdravotnm handicapem. Speciln pobytov zazen s 60 lky, kde mohou lid bez pste strvit karantnu, izolaci nebo se lit s onemocnnm covid-19, msto otevelo ji v listopadu a v ppad poteby tuto slubu roz.

Veker zazen podle imka disponuj tak prostory, kde bude mon izolovat osoby s respiranm onemocnnm. Vizuln kontrola i kontrola rozhovorem probh hned pi vstupu.

Zrove maj noclehrny pipraven antigenn testy, kter mohou nsledn potvrdit PCR testem. Ppadn m pozitivn testovan bezdomovec monost, aby se msto noclehrny pesunul do specilnho zazen a nemus zpt na ulici.

Noclehrny by msto tak rdo vyuilo ke zven potu okovanch mezi bezdomovci. K dalmu zven prookovanosti chceme vyut i zimn humanitrn opaten. Lidem budeme ve vybranch dnech nabzet okovn pi pchodu do noclehren a pokraovat bude i okovn v nzkoprahovch centrech, vysvtluje Johnov.

Nov intervenn tm

Nejvt komplikac jsou podle imka zdravotn problmy lid bez domova, kte ale nemohou bt pro svj stav uchopeni socilnmi slubami. CSSP bude proto bhem leton zimy zce spolupracovat s praskou zchrankou a zchytkou a se vemi praskmi nemocnicemi. Vznikne tak nov intervenn tm.

Tm bude sloen ze socilnch a zdravotnch pracovnk a bude k dispozici vude tam, kde se klient dostv do situace, kdy potebuje zdravotn pi, napklad v nemocnicch, vysvtluje imek.

kolem tmu bude zejmna usnadnit komunikaci mezi personlem nemocnice a oetovanm bezdomovcem. Zrove po ppadnm oeten nebo hospitalizaci tm pome bezdomovci napojit se na dal podporu ze strany socilnch slueb.

Jak lze pomoci?

Mstsk a neziskov organizace nemus bt jedin, kdo lidem bez domova v tkch zimnch mscch pomhaj pet. Se zatkem zimnch humanitrnch opaten zrove Centrum socilnch slueb Praha spout nov webov strnky bezdomova.eu, kter obsahuj nvody pro ir i odbornou veejnost, jak poskytovat pomoc lidem bez domova.

Webov strnka m zejmna fungovat jako online poradna. Nachz se zde napklad mapa vech socilnch slueb na zem hlavnho msta Prahy, do kterch me lovk bezdomovce nasmrovat.

Ze zde umstnch nvod se lid mohou napklad nauit zklady prvn pomoci nebo zjistit, jak postupovat v rznch situacch spojench s bezdomovci, napklad kdy daj o penze nebo kdy lovk nalezne bezdomovce v bezvdom.

We wish to thank the writer of this article for this incredible content

Prookovanost praskch bezdomovc je nzk, vakcnu nabdnou i noclehrny – iDNES.cz

Debatepost