Stt suuje nedostatek soudnch znalc. Plnuje obor zatraktivnit – iDNES.cz

eskou republiku trp nedostatek soudnch znalc dlouhodob. Zatmco v beznu 2021 jich v databzi ministerstva spravedlnosti bylo pes sedm tisc, jejich poet se v poslednch mscch opt snil. Na seznamu znalc evidovno nyn resort eviduje 6 343 znalc. Pitom jet ped patncti lety mlo esko na dvanct tisc rznch soudnch znalc.

Jejich poty klesaj dlouhodob, vt pokles vak piel se zkonem, jen zaal platit na zatku loskho roku. Podle ministerstva spravedlnosti se ovem snenm potu znalc naplnil jeden z cl nov prvn pravy, tedy zajitn toho, aby znaleckm oprvnnm disponovaly pouze osoby, kter tuto innost aktivn vykonvaj.

Znaleckou innost v souvislosti s novou prvn pravou ukonovali pedevm znalci dlouhodob neaktivn, kte v ad ppad nepodali za posledn lta jedin znaleck posudek. Ukonen jejich innosti tedy dn reln vliv na fungovn systmu mt nebude. Dal kategori znalc, u nich se ukonen innosti oekvalo, jsou ti nesplujc kvalifikan poadavky podle nov prvn pravy, zejmna na vysokokolsk vzdln, popsala za ministerstvo spravedlnosti Marcela Nevmalov.

Soudn znalec

  • Vypracovv znaleck posudky nebo jinou odbornou innost pro poteby soudu, ale i jinch orgn, instituc i osob.
  • Pokud pi konkrtnm zen nen dostupn dn zapsan znalec, me jm bt ustanoven i lovk, kter v seznamu znalc nen.

Pokles znalc je podle jinch odbornk alarmujc. Nedostatek je plon, dnes jich nen disponibilnch ani polovina. st m bu pozastavenou nebo omezenou innost v dsledku soubhu svch vazk bu v zamstnn nebo ve znaleckm stavu, ppadn znaleck kanceli, uvedl Vladimr Vcha, pedseda pedstavenstva Komory soudnch znalc R.

Nejde pitom jen o to, e by si na nedostaten poet svch koleg stovali pouze sami znalci. Nzk poet odbornk pociuj i samotn soudy.

Zaznamenvme bytek znalc a problmy s tm spojen. Dochz pedevm k prtahm v zen. Nen vjimkou, e soudce ek na znaleck posudek est a vce msc, co se v dlce zen znan odr, popsala Hana ern, mluv Krajskho soudu v Praze. Problmy podle n maj tak finann ady, policie i insolvenn sprvci.

Psychiati i obor stavebnictv

Zastoupen soudnch znalc je nerovnomrn v rznch oborech. Z 6 343 znalc jsou vce ne dv tetiny z nich zapsan v oboru ekonomiky. Podle soudc a odbornk je nejvt problm s nedostatkem znalc zejmna ve zdravotnictv, konkrtn v psychiatrii, psychologii nebo sexuologii. Psychiatr a psycholog nebo i sexuolog je v zemi obecn velk nedostatek.

Soudy brzd nedostatek znalc. Kvli novmu zkonu jich u osmina skonila

Nedostatek znalc ve zdravotnickch oborech je pinou dlouhch lht ke zpracovn posudk a tm prodluovn zen. Napklad nedostatek znalc-psychiatr psob problm pi dodrovn lht k pezkumu trvn ochrannch len a rozhodovn o uloen i proputn z ochrannch len, popsala Veronika Suchoov, asistentka soudce a vedouc tvaru organizan prvnho na Krajskm soudu v st nad Labem.

Soudci a soudkyn zrove poukazuj na skutenost, e se jedn o dlouhodob problm. Ke zcela zsadnm problmm dochz ji nkolik let pi zajitn znalce z oblasti zdravotnictv klinick psychologie, zejmna se zamenm na dti a mladistv. Tchto znalc je dlouhodob nedostatek, stle ubvaj. V zen tkajc se pomr nezletilch dt, kter maj bt skonena do 6 msc, soudci velmi obtn zskvaj pslib znalce, e neodmtne vypracovn posudku. Znalci odkazuj na peten a nemonost vypracovat posudek v pijateln lht. Pokud ustanoven pijmou, je naprostou vjimkou, kdy znaleck posudek vypracuj ve lht, velmi asto daj o prodlouen lhty v du nkolika msc. Soud tmto dostem vtinou vyhov, nebo nem jinou monost, popsala Daniela Zemanov, soudkyn a mstopedsedkyn Krajskho soudu v st nad Labem pro poboku Liberec s tm, e ministerstvo o stavu v dlouhodob a zatm se nic nezmnilo.

Podle mluv krajskho soudu ern vak s novou legislativou ubylo znalc tak v oboru geodzie, zemmistv nebo v oboru stavebnictv.

Ministerstvo chce situaci zlepit

Tm vichni se shoduj v jednom nedostatek znalc protahuje celkovou dlku soudnho zen. A pestoe ministerstvo spravedlnosti si je vdomo, jak problmy s sebou pin nedostatek znalc, zrove dodv, e eenm jsou takzvan ad hoc znalci.

Vlda Petra Fialy se zavzala v programovm prohlen, e nedostatek znalc i tlumonk hodl vyeit. Vyhodnotme nov upravenou prvn pravu vkonu znaleck innosti a navrhneme nutn zmny vedouc k obnoven fungovn innosti znalc. Provedeme revizi systmu odmovn znalc, soudnch tlumonk a pekladatel a zvme odmny znalc, soudnch tlumonk a pekladatel na rove odpovdajc nronosti a spoleensk potebnosti tchto profes, stoj v dokumentu ptikoalice.

Podle Nevmalov z ministerstva spravedlnosti je nyn resort v kontaktu s dalmi resorty a usiluje o vytvoen prosted motivujc kvalifikovan pracovit a odbornky k vkonu znaleck innosti.

Zejmna lze zmnit spoluprci s ministerstvem zdravotnictv, kde se e znaleck innost nemocnic, a dle spoluprci s ministerstvem kolstv, mldee a tlovchovy, s nm se e innost vysokch kol coby znaleckch stav, doplnila Nevmalov. Podle n je nutn tak legislativn prava, kterou nyn ministerstvo projednv.

Atraktivitu znaleck innosti by mohla zajistit kombinace faktor, a to zejmna zven znalenho, zven prestie znaleck profese, uznatelnost vstupu ze znaleck innosti coby vstup vdeckch, ale tak nastaven systmu vchovy dalch generac znalc. Pro akademick a dal odborn pracovit by znaleckou innost krom rekognice vstup mohl zatraktivnit tak fakt, e by se tato pracovit pibrala vhradn k een zvlt nronch, a tedy akademicky zajmavjch ppad, a nikoliv k podvn bnch posudk nevyadujcch uniktn odborn znalosti, popsala.

Kles i poet tlumonk

Ministerstvo spravedlnosti eviduje tak poet tlumonk a pekladatel, tch je nyn 2 927. I jejich poet mrn klesl, ke konci roku 2020 jich bylo pes 3 tisce.

Poet zapsanch tlumonk a pekladatel postupn kles. Na zhodnocen je jet brzy, protoe stle b ptilet pechodn obdob, kdy tlumonci zapsan podle starch pedpis mohou pokraovat v innosti, a lze oekvat, e st z nich, zejmna tlumonci takzvanch malch jazyk, u nebudou skldat vstupn zkouku podle novch pedpis a po uplynut pechodnho obdob s innost skon, popsal Pavel Maark, len pedstavenstva Komory soudnch tlumonk a soudnch pekladatel R.

Jazyky s minimem tlumonk

Jazyk, kde je opravdu mlo zapsanch tlumonk a pekladatel, je mnoho. Napklad pro thajtinu je v celm esku zapsn pouze tlumonk, pro fintinu ti, pro vdtinu a nortinu sedm.

Velk problmy jsou ale i se znakovm jazykem (tlumoenm pro neslyc), kde je pro celou republiku zapsno jen 23 tlumonk. Neslyc pitom potebuj tlumonka pi kadm jednn s ady.

Popsal, e st jeho koleg skonila svou tlumonickou innost, nebo se jim tlumoen pro orgny veejn moci nevyplat. Pedpokldme proto, e tlumonci, kte vrt raztko, zstanou i nadle ve svm oboru, pouze u nebudou pracovat pro orgny veejn moci a stt tak pijde o jejich mnohalet pracn nabyt znalosti a zkuenosti, dodal.

Podle nj nicmn ni poet tlumonk a pekladatel s sebou pinese soudm a policistm problmy, obdobn jako u znalc.

U dnes se stv, e napklad policist tko shn tlumonka, a dojde-li napklad k zadren pachatele, kter mluv njakm vzcnjm jazykem, mohlo by se v extrmnm ppad stt, e se ho kvli nemonosti sehnat tlumonka nepoda vyslechnout v zkonn lht 48 hodin, popsal. Komplikace podle nj mohou nastat napklad i u satk s cizinci, kdy je nutn tlumoen obadu a peklad pslunch dokument.

Podle ministerstva nicmn nen pokles tlumonk a pekladatel v souasnosti tolik vrazn. V praxi se vak vyskytuj problmy s ustanovenm tlumonka v um slova smyslu, tedy osoby provdjc stn tlumoen a nikoliv psemn peklad. S ohledem na nronost stnho tlumoen si ada tlumonk zila sv oprvnn pouze na pekladatelstv, popsala Nevmalov.

Resort tak plnuje pijmout podobn opaten jako u znalc, a to napklad zvit atraktivnost povoln. Zvltn pozornost si zaslou tlumonci eskho znakovho jazyka a dalch komunikanch systm, kte maj proti tlumonkm bnch jazyk nevhodu spovajc v jejich omezenm uplatnn v soukromm sektoru. Zatmco tedy bn tlumonci maj zakzky pro soukrom zadavatele, tlumonci komunikanch systm zsadn vykonvaj innost pouze pro orgny veejn moci, doplnila mluv.

We want to thank the author of this article for this awesome web content

Stt suuje nedostatek soudnch znalc. Plnuje obor zatraktivnit – iDNES.cz

Debatepost